MTÜ Paadrema Külaselts põhikiri

I. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing nimetusega Paadrema Külaselts (edaspidi selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2. Seltsi juhatuse asukohaks on Eesti Vabariik Pärnu maakond, Varbla vald, Tõusi küla, 88236.

1.3. Oma tegevuses juhindub selts Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast. Selts püüab oma tegevusega arendada ühistegevust piirkonna külades(Tõusi, Mõtsu, Paadrema, Sookalda, Korju, Ännikse, Täpsi, Tiilima, Rauksi, Kidise, Kanamardi, Käru, Koeri), aidata kaasa külavaimu tugevdamisele. Seltsi eesmärgiks on osaleda  mitmesuguste projektide kirjutamisel ja elluviimisel maaelu edendamiseks. Selts aitab kaasa looduskaunite, ajalooliste ja kultuuriliste  kohtade väljaselgitamisel eesmärgiga  muuta paikkonda atraktiivseks turistidele. Läbi viia täiskasvanute ja noorte koolitamist  keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Üürida välja ruume ja telkimisplatse. Kaasata küla arendustegevusse  lapsi ja  noori. Aidata kaasa noortekeskuse loomisele, noorte vaba aja sisustamisele. Jätkata juba toimivate traditsiooniliste tegevuste elluviimist(kodukandipäev, jaanipäev, jõulupidu). Korraldada siseriiklikke- ja rahvusvahelisi üritusi külaelu edendamiseks. Selts võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

1.4. Mittetulundusühing on asutatud 07.10.2009.aastal.

II. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja ja tasub seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu;

2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus või põhikirja punktis 2.6. toodud juhul
Üldkoosolek.

2.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsist saab välja astuda ainult majandusaasta lõpul. Seltsi juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist seltsist väljaastunud seltsi liikmed nimekirjast.

2.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;
c) astub seltsiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks;

2.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljavahetamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on ½ juhatuse liikmetest.

2.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused.

3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
a)  osaleda häälteõigusega seltsi üldkoosolekul;
b)  olla valitud seltsi juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;
c)   saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta;

3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) jälgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi  organite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks seltsi liikmemaksu;
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
d)  tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.;

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt on lihthäälte enamus.

IV. Üldkoosolek

4.1. Seltsi kõrgemaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks hääl.

4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine.

4.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest
c) muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist suulise või kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest.

4.5.a. Teistkordsel üldkoosoleku kokkukutsumisel toimub koosolek kohale saabunud liikmetega ja otsustatakse lihthäälte enamusega.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest.

4.7. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku lihthäälte enamus.

V. Juhatus.

5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 5 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

5.3. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.

5.4. Seltsi  nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 500 000 krooni ,sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult lihthäälte enamusega.

5.4.a. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõiguste koormamise otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolt häälteenamus.

VI. Seltsi tegevuse järelvalve
6.1. Seltsi kontrollorgan on revisjonikomisjon, kes valitakse üldkoosoleku poolt juhatuse volituste ajaks.
6.2. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla juhatuse liige ega tema lähisugulane.
6.3. Revisjonikomisjon esitab üldkoosolekule lisaks majandusaasta aruandele revisjoni-komisjoni aruande.

VII. Seltsi raamatupidamine
7.1. Juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamisseadusele ja heale raamatupidamistavale.
7.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab raaamatupidaja majandusaasta aruande ning esitab selle juhatusele. Juhatus esitab majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks. Kinnitataud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

VIII. Ühinemine. Jagunemine. Tegevuse lõpetamine.
8.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega seadusandlusega sätestatud korras ja viisil
8.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3. Seltsi likvideerimisel seltsi vara väheneb sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.
Seltsi põhikiri on kinnitatud 07. oktoobri 2009.a. üldkoosoleku otsusega.

Tegevuskava 2024-2026